Razvoj, uvećanje i kontrola rasta tkiva

Program je namenjen pre svega deci i mladim sportistima, ali i drugim osobama kod kojih je potrebno oblikovati odgovarajući segment ili čitavo telo na optimalan nivo koji bi odgovarao fazi telesnog razvoja i životnoj dobi, genetskim i morfološkim karakterisitkama i uslovima života i rada.

Specifičnost rada se decom ogleda se u neophodnosti poštovanja senzitivnih i kritičnih perioda za razvoj pojedinih motoričkih sposobnosti i funkcionalnih sistema, koji se ne smeju propustiti. U slučaju da prirodni tok razvoja deteta otežavaju akumulirana veća količina masnog tkiva, urođeni ili stečeni telesni deformitet, ali i različiti negativni psiho-socijalni uslovi, programiranje i planiranje trenažnog procesa predstavlja kompleksan i dinamičan proces stvaranja uslova da se, sa jedne strane, isprate prirodne zakonistosti i potrebe organizma za adekvatnim stimulansom u vidu kretanja i igre, a sa druge strane neutrališu svi negativni faktori koji utiču na rast i razvoj. Tim „PROFEX – Akademije zdravog života” ima višedecenijsko iskustvo u radu sa najmlađima koji se suočavaju sa problemima gojaznosti i telesnih deformiteta, ali i sa decom koja su od malih nogu usmerena na sport. Veliko naučno-istraživačko i praktično iskustvo profesora Duška Ilića i doktora Vladimira Mrdakovića na ovom polju, uz detaljnu obučenost svih trenera za rad sa najmlađima, predstavljaju ključne faktore koji garantuju uspeh u radu sa decom, adolescentima i mladim sportistima.

Kontrola i sinhronizovanje narastanja tkiva od strane tima Akademije počiva na poznavanju svih fizioloških i mehaničkih promena koje prate jedan ovakav proces. Tkivo pre svega mora sadržati dovoljnu količinu kompaktne i funkcionalne mišićne mase, koja kao takva predstavlja prvi preduslov u procesu sprečavanja nastanka različitih telesnih deformiteta, metaboličkih i fizioloških poremećaja i različitih oblika oboljenja. Ceo proces podržan je prepisanom i individualno usmerenom ishranom, koja je isplanirana do najsitnijih detalja (raspored obroka i razmak između njih, opis količine, vrste tečnosti i vremena u kome se ona unosi, vođenje računa o izbalansiranoj i uravnoteženoj ishrani u odnosu na trenutne metaboličke potrebe itd.), a sa ciljem stvaranja idealnih uslova za „bujanje” mišićnog tkiva u ciljanim telesnim regijama, dovoljne hidriranosti aktivnih ćelija, podržavanja tetivno-vezivnih i zglobnih struktura, ali i održavanja stabilnog stanja u svim segmentima i zonama organizma koji nisu pod direktnim intezivnim uticajem profesionalno vođene fizičke aktivnosti.

Proces kontrole rasta tkiva, kroz odgovarajući program vežbanja i ishrane, prolazi kroz nekoliko različitih faza. Neretko se dešava i da osoba prolazi kroz takozvani mezomorfni tip, kao prelaznu fazu ka čistom ektomorfnom tipu organizma.