Work days: 6:00 – 20:00h Saturday: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Testiranja

Izokinetički dinamometar

„PROFEX – Akademija zdravog života“ sprovodi posebna neuromišićna testiranja i analize putem najnovijeg HUMAC NORM izokinetičkog dinamometra američke kompanije „CSMI Medical Solutions“, a u okviru svoje dijagnostičko-istraživačke laboratorije. Termin „izokinetika“ u nazivu se odnosi na dinamičku mišićnu kontrakciju u uslovima konstantne unapred podešene ugaone brzine zgloba i obima pokreta u zglobu, dok se „dinamometrija“ odnosi na merni instrument kojim se ispituje neuromišićna funkcija. Drugim rečima, izokinetičkom dinamometrijom se ispituje funkcija mišića u dinamičkim i kontrolisanim uslovima konstantne ugaone brzine i obima pokreta uz visok nivo bezbednosti, jer se aparatura prilagođava zadatom otporu od strane klijenta.

Izokinetička dinamometrija nudi mogućnost izolovanog testiranja i treninga svih zglobova, pokreta u okviru njih i mišića koji učestvuju u pokretu, tako da se na precizan i bezbedan način mogu uočiti i otkloniti svi funkcionalni neuromišićni nedostaci, kako u koncentričnom (kada se mišić skraćuje i savladava spoljašnje opterećenje) i ekscentričnom (kada se mišić izdužuje i popušta pod spoljašnjim opterećenjem), tako i u izometrijskom (kada se dužina mišića ne menja i spoljašnje opterećenje ne savlada niti popušta pod njim) režimu mišićnog rada sa širokim dijapazonom unapred podesivih ugaonih brzina dinamometra (0-500 o/s) i mogućnošću elektromiografskog praćenja i sinhronizovanja podataka po vremenu i prostoru.

Izokinetički dinamometar svoju primenu nalazi kod sportista, rekreativaca i fizički aktivnih i neaktivnih ljudi, a u okviru sledećih ciljeva:

  • Prevencija nastanka povreda mišića i/ili zglobova,
  • Rehabilitacija nakon povreda mišića i/ili zglobova,
  • Priprema za uspešniji, brži i efikasniji funkcionalni oporavak nakon operacije,
  • Rehabilitacija nakon operacije,
  • Ispitivanje neuromišićnih performansi (aktivacija, koordinacija, sila, rad, snaga, eksplozivnost i izdržljivost),
  • Ispitivanje neuromišićnog zamora i oporavka mišića,
  • Ispitivanje neuromišićne kontrole uloženog voljnog napora,
  • Praćenje neuralne i mišićne adaptacije pod uticajem trenažnih efekata,
  • Sticanje uvida u neuralne i mišićne faktore kao uzročnika datih performansi u određenoj sportskoj grani, kao i njihovo unapređenje radi postizanja boljeg rezultata/uspeha.

Svi protokoli testiranja i treninga (režim rada mišića, ugaona brzina dinamometra, broj ponavljanja, broj serija, pauze itd.) su individualno prilagođeni prema problemu, odnosno cilju sa kojim se dolazi i koji se želi rešiti, odnosno postići. Takođe, za svaki rezultat se može pratiti napredak, kao i poređenje sa grupom (uzrast, pol, godine, nivo utreniranosti itd.) u kojoj klijent pripada, a rezultati se odmah povezuju sa budućim smernicama u radu (trening, ishrana itd.) uz periodično praćenje efekata samog rada.