Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Dijagnostika telesnog statusa

Izokinetička dinamometrijska neuromišićna testiranja

„PROFEX – Akademija zdravog života“ od 2020. godine postaje jedna od retkih ustanova na Balkanu koja sprovodi posebna neuromišićna testiranja i analize putem najnovijeg HUMAC NORM izokinetičkog dinamometra američke kompanije „CSMI Medical Solutions“.

Jedina smo ustanova ovakvog tipa u Srbiji koja sprovodi testiranja, treninge i rehabilitaciju putem izokinetičkog dinamometra. Njegove rezultate analiziraju i prate dvojica profesora Biomehanike sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Treninzi na dinamometru se realizuju u kombinaciji sa jedinstvenom MDI metodom profesora Duška Ilića. Na taj način, za svega nekoliko tretmana na najnovijoj aparaturi postižu se vrhunski rezultati u domenu unapređenja sposobnosti, neutralisanja uočenih disbalansa i oporavku od povreda i bolnih stanja.

Izokinetika i dinamometrija

Termin „izokinetika“ u nazivu se odnosi na izvođenje pokreta (dinamičku mišićnu kontrakciju) u uslovima konstantne i unapred podešene brzine i trajanja pokreta. Trajanje se podešava setovanjem maksimalne ugaone brzine i obima pokreta u zglobu). „Dinamometrija“ se odnosi na merni instrument kojim se ispituje neuromišićna funkcija, pri čemu merimo ispoljenu silu pri izvođenju pokreta. Aparatura obezbeđuje visok nivo bezbednosti, jer se prilagođava zadatom otporu (mogućnostima) klijenta. Putem kaiševa i specifičnim nameštanjem pokret se izoluje tako da nema mogućnosti povređivanja ili narušavanja stabilnosti u bolnim regijama.

Određivanja različitih (dis)balansa

Izokinetička dinamometrija nudi mogućnost izolovanog testiranja i treninga svih zglobova, pokreta koji se u tim zglobovima vrše, a time neposredno i mišića koji realizuju navedeni pokret. Na taj način se na precizan i bezbedan način mogu uočiti i otkloniti svi funkcionalni neuromišićni nedostaci i disbalansi. Primera radi, možemo odrediti balans u ispoljenoj sili između mišića prednje i zadnje lože butina (koji je najčešći uzročnik povreda prednjeg ukrštenog ligamenta kolena), balans između mišića sa leve i desne strane tela, odnos ispoljene sile istog mišića pri izduženju ili skraćenju itd.

„Trodimenzionalna“ testiranja

Testiranja se izvode u: 1) koncentričnom (kada se mišić skraćuje i savladava spoljašnje opterećenje); 2) ekscentričnom (kada se mišić izdužuje i popušta pod spoljašnjim opterećenjem); 3) izometrijskom režimu mišićnog rada (kada se dužina mišića ne menja i spoljašnje opterećenje ne savlada niti popušta pod njim). Sve to sa širokim dijapazonom unapred podesivih ugaonih brzina dinamometra (0-500 o/s). Kao i mogućnošću elektromiografskog praćenja i sinhronizovanja podataka po vremenu i prostoru.

Primena i ciljevi

Izokinetički dinamometar svoju primenu nalazi kod sportista, rekreativaca i fizički aktivnih i neaktivnih ljudi, a u okviru sledećih ciljeva:

  • Prevencija nastanka povreda mišića i/ili zglobova,
  • Rehabilitacija nakon povreda mišića i/ili zglobova,
  • Priprema za uspešniji, brži i efikasniji funkcionalni oporavak nakon operacije,
  • Rehabilitacija nakon operacije,
  • Ispitivanje neuromišićnih performansi (aktivacija, koordinacija, sila, rad, snaga, eksplozivnost i izdržljivost),
  • Ispitivanje neuromišićnog zamora i oporavka mišića,
  • Ispitivanje neuromišićne kontrole uloženog voljnog napora,
  • Praćenje neuralne i mišićne adaptacije pod uticajem trenažnih efekata,
  • Sticanje uvida u neuralne i mišićne faktore kao uzročnika datih performansi u određenoj sportskoj grani, kao i njihovo unapređenje radi postizanja boljeg rezultata/uspeha.
Izokinetika
Izokinetika
Izokinetika
Izokinetika
Izokinetika
Izokinetika