Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Dijagnostika telesnog statusa

Analize statusa kičmenog stuba, posturalna analiza, analize držanja tela

Posturalna analiza je izuzetno važna u oblasti prevencije i otklanjanja loših držanja tela i definisanje faktora rizika od nastanka deformiteta, krivljenja i rotacija kičmenog stuba.

Loše držanje tela se može dovesti u vezu sa širokim spektrom simptoma različite težine, od bolova u leđima, glavobolja, zatim bolovima u zglobovima i mišićima. Što u mnogome smanjuje kvalitet života.

Posturalne analize su veoma korisne u svrhu kreiranja programa vežbanja za sve populacije decu, odrasle, sportiste. Ne izostavne ako nam je namera da programiramo individualni, najprimereniji i najefikasniji program vežbanja!

Većina koštano zglobnih poremećaja i problema proizilazi iz narušenog posturalnog statusa (loših držanja tela) i pogrešnih oblika kretanja.  To  je razlog zašto smo posebnu pažnju posvetili posturalnim analizama i obezbedili najsavremeniji sistem nemačke kompanije Contemplas.

Posedujemo softver TEMPLO koji uz moguću sinhronizaciju rada čak 12 brzih kamera visoke rezolucije podržava veliki broj uređaja koji se koriste za sveobuhvatne, kompletne i kompleksne biomehaničke analize posture, hodanja, tehnike trčanja, skoka ili bilo koje druge sportske tehnike. Jedan od osnovih zadataka softvera je da omogući vremensku sinhronizaciju rezultata svih uređaja i pruži sliku iz više ravni kroz sveobuhvatne precizne podatke o položaju svih delova tela u prostoru i vremenu .  Primera radi recimo sinhronizaciju rezultata koje nam daju dve, tri, osam ili više kamera iz više različitih uglova.

Posturalne analize predstavljaju poseban modul TEMPLO softvera među kojima spadaju i najsavremenije 2D  i 3D analize posturalnog statusa. Na raspolaganju je 20 različitih protokola koji svaki za sebe daje podatke o odnosima u držanju pojedinih delova tela kroz različite parametre u zavisnosti od konkretne situacije i potrebe.

Mi u PROFEX-u najčešće u analizama držanja tela koristimo i ploču pritiska (baropodometrijsku platformu) kojom merimo distribuciju opterećenja (raspored pritisaka) na tabanima tokom stajanja koja uz 3D analizu držanja tela čini 4D prikaz posturalnog statusa. Takvim prikazom dobijamo uvid u kompletan uzročno posledični odnos svih pojedinih delova tela i shvatamo uzroke nastanka koštano-zglobnih problema i poremećaja.

Jasno je da je posturalna analiza ili analiza držanja tela veoma važna i značajna za kreiranje personalnog programa vežbanja. Analiza  držanja tela nam otkriva mišićne disbalanse i loše navike u držanju tela tokom stajanja,  sedenja, a naročito tokom osnovnih oblika kretanja, hodanja, skoka, trčanja što nam pruža mogućnost da radimo edukaciju u smislu uspostavljanja pravilnog držanja tela ili restruktuiranja i reorganizovanja pogrešnih kretnih automatizama.

Postura
Postura
Postura