Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Dijagnostika telesnog statusa

  • Proces i protokoli testiranja i merenja
  • Ciljevi testiranja i merenja
  • Cenovnik testiranja i merenja

Proces testiranja i merenja u laboratoriji PROFEX Akademije zdravog života traje više sati, a mogu mu pristupiti svi od 7 do 70 godina. Pod nadzorom profesora Biomehanike, profesora Duška Ilića, naš dijagnostički tim sprovodi merenja i analize telesne strukture, procenu mišićne funkcije, procenu ispoljene sile putem izokinetičkog dinamometra u svim vrstama pokreta, testove za procenu energetskih sposobnosti i bazalnog metabolizma, analize koštano-zglobnog aparata iz ugla statike i dinamike, 4D posturalne analize kroz video analizu i pritiske baropodometrijske platforme, procenu motoričkih sposobnosti, odnosno sportskih performansi i desetine drugih mogućih merenja, grupisani u posebne protokole.

Svako testiranje se radi sa jasnim ciljem, a po okončanu testiranja svi prikupljeni rezultati se kroz dodatne razgovore i savetovanje sa profesorima koji vode našu ustanovu stavljaju u službu prakse. Posedujemo preko 25 godina iskustva u sprovođenju testiranja i kreiranja trenažnih programa, ishrambenih programa, savetovanja i praćenja psiho-fizičkog statusa klijenata.

Proveri telesnog statusa kroz različite vrste testiranja u laboratoriji PROFEX Akademije mogu pristupiti osobe uzrasta od 7 do 70 godina. Bilo da su u pitanju rekreativaci, umereno ili ekstremno gojazne osobe. Starije osobe, kao i deca, te amaterski ili profesionalni sportisti, rekovalescenati itd.

Ni jedan test sam po sebi nije naporan. Ali je potrebno vreme da svaki od njih sprovedemo precizno i po jasno utvđrenom protokolu. Proces dijagnostike telesnog statusa traje više časova, što zavisi od broja i vrste testiranja koja se rade.

Savremena oprema i stručni nadzor

Korišćenjem najsavremenije opreme vrše se egzaktna i detaljna testiranja kojima se uvrđuju trenutni morfofukncionalni status, stepen povreda, posturalnih poremećaja i deformiteta. Kao i kvalitet izvedbe određenog kretnog čina, ispoljena sila ili nivo razvijenosti pojedinih motoričkih sposobnosti. Sve vrste testiranja obavljaju se pod nadzorom i kontrolom stručnjaka sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu.

Obrada i tumačenje rezultata

Po okončanju testiranja dobijeni rezultati se precizno analiziraju i detaljno tumače na velikoj pametnoj tabli koja nam pruža mogućnost da vam svaki problem do detalja predstavimo i na pravi način obrazložimo kako bi Vam u potpunosti bio jasan. Za vašu bolju motivaciju i posvećenost postizanju željenih ciljeva veoma je važno da razumete I shvatate vaše potrebe ili problem.

Svaki ispitanik dobija izveštaj sa testiranja gde su svi obrađeni rezultati tekstualno, tabelarno i grafički prikazani. U posebno zakazanom terminu vrši se objašnjenja rezultata i pravi dogovor za dalji način rada i saradnje, lično sa profesorom Duškom Ilićem.

PROFEX poseduje lični sofisticirani informacioni sistem i aplikaciju koja nam omogućava visok nivo profesionalizma I rada sa velikim brojem podataka I varijabli, video analizai svih mogućih podataka I informacija sa bilo koje pristupne tačke bilo kog od članova tima ili samog klijenta ili nekog vrhunskog sportiste sa kojim sprovodimo vođenje personalnog rada na daljinu.

Osnovni cilj svake vrste testiranja jeste pronalazak svih telesnih i funkcionalnih nedostataka koji se mogu nadomestiti kroz individualne programe fizičkog vežbanja i ishrane.

Pronalazak telesnih nedostataka

Nedostaci mogu nastati kao posledica genetskog nasleđa, načina života ili zastupljenosti fizičke aktivnosti u svakodnevnom životu i radu. Kao i načina ishrane, mogućih nasleđenih ili stečenih telesnih deformiteta, povreda, i mnogih drugih faktora. Naš jedinstven i univerzalan pristup omogućava da se putem ponuđenih vrsta testiranja:

  • Utvrde i analiziraju uzroci i posledice narušenog telesnog statusa u vidu nastanka gojaznosti. I/ili neusklađenog razvoja tkiva (kod dece ili odraslih);
  • Utvrde rizici za nastanak povreda i telesnih deformiteta kod dece, odraslih i ljudi koji se bave sportom;
  • Izdvoje činioci (parametri, varijable) koje limitiraju dalji napredak u sposobnostima dece, mladih ili profesionalnih sportista;
  • Kontrolišu rast i razvoj i prate promene u sposobnostima kod dece i sportista mlađeg uzrasta;
  • Pronađu načini koji će ne samo zdravlje već i fizički izgled dovesti do savršenstva.
  • Trenažna sredstava i principi ishrane prilagode svakom klijentu;
  •  

Praćenje i kontrola treninga

Osim pronalazaka nedostataka, drugi cilj našeg dijagnostičkog tima jeste i praćenje i kontrola trenažnih procesa koji se sprovode. Time se omogućuje brz i efikasan napredak bez ikakvih štetnih uticaja na zdravlje naših vežbača. Iz tog razloga pojedine segmente ili cela testiranja ponavljamo na svakih 3, 7, 14, 30 ili 60 dana. Naravno, u zavisnosti od činilaca, odnosno parametara koji se prate.

Personalizacija problema i ciljeva 

Svi protokoli testiranja i treninga su individualno prilagođeni prema klijentu. odnosno cilju sa kojim on dolazi u PROFEX Akademiju i problemima koje želi da reši. Tu se misli kako na režim rada mišića i ugaonu brzinu dinamometra, tako i na broj ponavljanja, broj serija, pauze itd. Pratimo napredak iz testiranja u testiranje, kao i iz treninga u trening. Rezultate poredimo sa osobama iz iste grupe kojoj klijent pripada (prema uzrastu, polu, godinama, nivou utreniranosti i slično). Rezultati se odmah povezuju sa budućim smernicama u radu (trening, ishrana, oporavak itd.) uz periodično praćenje efekata samog rada. 

Vrste testiranja

Uhranjenost i telesni sastav

Analiza telesne strukture i odnosa između različitih vrsta tkiva i segmenata tela

Antropometrijska, morfološka i amplitudna merenja

Analiza metabolizma i Kardio-respiratorne funkcije

Analiza funkcije koštano-zglobnog sistema

Analiza funkcije stopala, statike i dinamike funkcije stopala

Analize statusa kičmenog stuba, Posturalna analiza, analize držanja tela

Amplitudni testovi

Mišićni status

Telemetrijska kineziološka elektromiografska analiza (EMG)

Izokinetička dinamometrijska neuromišićna testiranja

Testiranje Motoričkih sposobnosti

Pregled Prof. dr Duška Ilića