Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Dijagnostika telesnog statusa

Telemetrijska kineziološka elektromiografska analiza (EMG)

U „PROFEX – Akademiji zdravog života ” se vodi računa o negovanju sportske forme. Kao i o obezbeđivanju uslova treniranja koji provociraju utemeljivanje potrebnih motornih šema kretanja na koje zamor ne utiče.

U dijagnostičkoj laboratoriji PROFEX Akademije moguće je izmeriti nivo aktivacije i dužinu aktivacije, te brzinu uključenja i isključenja pojedinih mišića. Kao i održavanje motornog programa kroz ispoljavanje željenog kretanja. To su samo neki od faktora koje je moguće izmeriti kod nas.

Efikasni DELSYS Trigno EMG sistem

U okviru dijagnostičke laboratorije PROFEX Akademije sprovode se elektromiografska testiranja površinskom metodom, uz korišćenje DELSYS Trigno EMG sistema. On ima mogućnost potpuno bežičnog praćenja čak 16 kanala. Analize na osnovu podataka dobijenih ovom aparaturom izdvajaju laboratoriju naše Аkademije na vodeće mesto u domenu kinezioloških testiranja.

Elektromiografskim merenjima (EMG) moguće je izolovano procenjivati sposobnost muskulature bitne za održavanje uspravnog položaja tela (posturalnog statusa tela), koje može biti ugroženo dugotrajnom profesionalnom karijerom i načinom života. Osim toga, imamo mogućnost analize mišića koji određuju veliki broj specifičnih radnih kretnji ili kretnji bitnih za uspeh u sportu. Najsavremenija aparatura nam omogućava praćenje stanja muskulature u uslovima statičkog ili kvazistatičkog naprezanja, poput onog pri održavanju uspravnog stava tela. Uz to, i veliki broj specifičnih mišićnih testova. Neki od njih su status pri eksplozivnim naprezanjima ili procenjivanje brzinskih potencijala muskulture. Kao i utvrđivanje stepena krutosti muskulature koja definiše nivo pokretljivosti. Tu su i efekti zamora koji su izazvani različitim režimima i intenzitetima rada, itd.

Neuromišićna aktivacija i zamor

Mišići koji su zaduženi za kontrolu kretanja u ljudskom telu su pod kontrolom centralnog nervnog sistema. U procesu sagledavanja sportske forme i kontrole pokreta, neophodno je uvrstiti i procenu mišićnog statusa sa aspekta nervne regulacije.

Najčešća kretanja u profesionalnom sportu podrazumevaju brza uključenja i brza isključenja pojedinih mišića. Sa sve visokim nivoom koordinacije ovog procesa. Prilikom ovih procesa može doći ne samo do „upala” mišića i zamora muskulature već i do pojave zamora nervnog sistema. Pogotovo tokom dugotrajnog izlaganja jakim treninzima i takmičenjima bez adekvatnog odmora. Dakle, jedan od najbitnijih faktora koji se mora pratiti jeste pojava neuromišićnog zamora i reakcija organizma u takvim situacijama. Naime, neuromišićni zamor može prouzrokovati nesvesne promene u koordinaciji i upravljanju pojedinačnim pokretima, kao i pokretima čitavih segmenata tela. Na posletku, i do promene u kretanju celog tela. Kao primer može poslužiti pad u procentu šuta u poslednjim minutima utakmice kod košarkaša. Ili, šire posmatrano, u poslednjim utakmicama sezone, iako se košarkaši „fizički odlično osećaju”.

Maksimalna voljna kontrakcija (MVC)

MVC je jedan od specifičnih testova, koji pokazuje količinu mišićne aktivacije za vreme izometrijske kontrakcije. Na osnovu ove vrste testiranja moguće dobiti informacije o količini nervnih impulsa iz centralnog nervnog sistema koji zaista dolaze do samog mišića i kako su ti impulsi rasporedjeni u vremenu. A na osnovu toga i koje su odlike neuralne komponente mišićnog tonusa. Ovim testom se takođe može utvrditi kako se ponaša mišić na svojim različitim dužinama. Time se bezuslovno mogu definisati njegove osnovne osobine i ponašanje.

Elektromiografija
Elektromiografija
Elektromiografija
Elektromiografija
Elektromiografija
Elektromiografija