Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Zaštita podataka

I Opšti podaci i podaci o rukovaocu koji obrađuje podatke o ličnosti

Poštovani potrošači,

Molimo vas da pažljivo pročitate Politiku privatnosti. U postupku korišćenja platforme profexacademy.com saglašavate se sa Politikom privatnosti i potvrđujete da ste pročitali, razumeli uslove pod kojima obrađujemo Vaše lične podatke i prihvatili Politiku privatnosti.

Profex Akademija Beograd, sa sedištem na adresi: Bulevar Mihajla Pupina 10b, Novi Beograd, matični broj: , PIB: (u daljem tekstu: “Profex, Platforma ili Mi”), poštuje i štiti privatnost svake osobe (fizičkih lica – korisnika platforme, potencijalnih korisnika, predstavnika prodavaca ili drugih lica – u daljem tekstu zajedno označeni kao: „Lice ili Vi“) čije lične podatke prikuplja i obrađuje (u daljem tekstu: „Lični podaci“).

Prikupljanje, obrada i čuvanje Ličnih podataka Profex sprovodi u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 87/2018) (u daljem tekstu: „Zakon“).

Kako smo svesni da je privatnost važna za Vas i kako bismo zaštitili privatnost Lica čije Lične podatke prikupljamo, Mi smo doneli i objavili ovu Politiku privatnosti, koja definiše koje Lične podatke prikupljamo, na koji način, za koju svrhu ih obrađujemo, kako ih štitimo, koliko dugo ih čuvamo, i na kraju, koja su Vaša prava u vezi sa Vašim Ličnim podacima. S tim u vezi, Politika privatnosti prikazuje našu praksu u vezi sa prikupljanjem Ličnih podataka, bilo da ih prikupljamo direktno od Vas, od trećih lica, prilikom Vaše posete našoj platformi, putem Vaše pisane ili usmene komunikacije sa nama ili iz drugih izvora.U svakom slučaju, ukoliko imate pitanja ili nedoumice, budite slobodni da nas kontaktirate u svakom trenutku na email adresu: office@profexacademy.com odnosno slanjem elektronskog zahteva našem Licu za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail adresu: office@profexacademy.com.

Hvala na poverenju!

II Osnovni pojmovi i Lični podaci koje PROFEX obrađuje

Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

Rukovalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji samostalno ili zajedno sa drugima određuje svrhu i način obrade;

Obrađivač“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca;

Primalac“ je fizičko ili pravno lice, odnosno organ vlasti kome su podaci o ličnosti otkriveni, bez obzira da li se radi o trećoj strani ili ne, osim ako se radi o organima vlasti koji u skladu sa zakonom primaju podatke o ličnosti u okviru istraživanja određenog slučaja i obrađuju ove podatke u skladu sa pravilima o zaštiti podataka o ličnosti koja se odnose na svrhu obrade;

Pristanak“ lica na koje se podaci odnose je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje tog lica, kojim to lice, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom, daje pristanak za obradu podataka o ličnosti koji se na njega odnose;

Povreda podataka o ličnosti“ je povreda bezbednosti podataka o ličnosti koja dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa podacima o ličnosti koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani;

„Osetljivi podaci“ odnose se na podatke kojima se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, kao i obrada genetskih podataka, biometrijskih podataka u cilju jedinstvene identifikacije lica, podataka o zdravstvenom stanju ili podataka o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica.

Mi ne prikupljamo Vaše Osetljive podatke, osim ako nam ih ne učinite dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima.

Lični podaci dece“ se odnose na osobe mlađe od 15 godina.

Mi ne prikupljamo Lične podatke dece. Mi prikupljamo Lične podatke lica starijih od 18 godina i to samo za svrhu korišćenja usluga informacionog društva, shodno odredbi člana 16. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

III Načela obrade Ličnih podataka

Molimo Vas da imate u vidu da Mi, u svakom trenutku, prilikom prikupljanja, obrade i čuvanja Vaših Ličnih podataka, postupamo na sledeći način:

 1. Lični podaci će se obrađivati zakonito, pošteno i transparentno u odnosu na Lice na koje se podaci odnose („zakonitost, poštenje i transparentnost“);
 2. Lični podaci će se prikupljati u svrhe koje su konkretno određene ovom Politikom Privatnosti, koje su izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama („ograničenje u odnosu na svrhu obrade“);
 3. Lični podaci će biti primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na svrhu obrade („minimizacija podataka“);
 4. Lični podaci će biti tačni i, ako je to neophodno, ažurirani. S tim u vezi, Mi ćemo preduzeti sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave („tačnost“), a Vas molimo da nas uvek obavestite o promeni Vaših Ličnih podataka;
 5. Lični podaci će se čuvati u obliku koji omogućava identifikaciju Lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade („ograničenje čuvanja“);
 
 

Lični podaci će se obrađivati na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera („integritet i poverljivost“).

IV Lični podaci koje PROFEX prikuplja i obrađuje o Vama

Lične podatke koje prikupljamo, obrađujemo i čuvamo jesu sledeći:

 • ime i prezime;
 • pol;
 • adresa prebivališta/adresa za isporuku robe i dostavu računa (ulicu i broj, broj pošte i mesto);
 • adresa sa koje se preuzima roba (u slučaju povrata robe);
 • datum i mesto rođenja;
 • e-mail adresa;
 • broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona;
 • broj tekućeg računa (u slučaju povraćaja robe, kada se povraćaj novca vrši na tekući račun);
 • snimci glasa kada razgovarate sa našim zaposlenima;
 • ostali lični podaci navedeni u Politici o kolačićima koja je dostupna na Platformi.

V Način prikupljanja Ličnih podataka

Lični podaci se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

1. Prilikom prijave na newsletter

Prilikom prijave na Newsletter, Vi dajete pristanak nama da prikupljamo i obrađujem Vašu email adresu (Vaš lični podatak) za svrhe slanja newsletter-a.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste slanje obaveštenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima i promocijama koje organizujemo, loyalty programima, učestvovanju u nagradnim igrama.

Navedeni Lični podatak se čuva u našoj bazi dokle god ne opozovete pristanak. Pristanak možete opozvati u svakom trenutku tako što ćete opozvati pristanak u okviru e-maila koji ste dobili od nas, a koji Vam omogućava da opozovete pristanak (odštiklirate check box). Više o opozivu u odeljku VII pod nazivom Pravni osnov obrade Ličnih podatka.

 • Prilikom Vaše popunjavanja zahteva za zakazivanje termina
 • Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih
 • Kontaktiranje putem telefona, email-a u okviru kontakt forme ili društvene mreže (Facebook/Instagram itd.)

Budući da ste nam Vi poslali Vašu radnu biografiju (CV), kako biste se prijavili na naš konkurs za radno mesto odnosno praksu, smatraćemo da ste nam na taj način dali pristanak za obradu dostavljenih ličnih podataka i to za svrhe eventualnog angažovanja i kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem.

Dodatno, ukoliko smatramo da je Vaša radna biografija adekvatnija za radno mesto odnosno angažovanje u nekoj od kompanija koja je povezana sa nama, smatraćemo da imamo Vaš pristanak da Vašu biografiju prosledimo našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, koja će Vašu radnu biografiju koristiti isključivo za svrhe eventualnog angažovanja i kontaktiranja u vezi sa eventualnim angažovanjem.

Naravno, u svakom trenutku možete opozvati Vaš pristanak slanjem elektronskog zahteva na e-mail adresu: office@profexacademy.com odnosno slanjem elektronskog zahteva našem Licu za zaštitu podataka o ličnosti na email adresu: office@profexacademy.com. O ovome više u odeljku VII ove Politike privatnosti. Ipak, ukoliko ne opozovete pristanak, Lične podatke koje ste nam dostavili u radnoj biografiji ćemo čuvati u našoj bazi podataka, u periodu od pet godina od dana prijema Vaše radne biografije, te ćemo ih nakon toga obrisati.

Molimo da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

2. Prilikom Vaše posete našoj Platformi

Prilikom Vaše posete našoj Platformi, u određenim slučajevima, Mi prikupljamo i obrađujemo Vaše Lične podatke i to putem kolačića (eng. Cookie). Sa druge strane, postoje kolačići koji ne prikupljaju Vaše Lične podatke. Kako biste saznali više detalja o navedenom, molimo da posetite našu Politiku o kolačićima.

3. Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi isporuke kupljene robe na adresu prebivališta trećeg lica, dostave računa ili radi dostavljanja promotivne ponude za koju smatrate da može da bude zanimljiva nekome koga Vi poznajete, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje odnosno smatraćemo da imate pristanak za takvo postupanje i ni u kom slučaju Mi nećemo snositi odgovornost za obradu Ličnih podataka trećeg lica.

VI Svrha prikupljanja i obrade Ličnih podataka

 

Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste:

 • davanje odgovora na Vaše upite odnosno različite zahteve;
 • poboljšanje funkcionisanja naše platforme i naše usluge;
 • slanje obaveštenja o posebnim i personalizovanim ponudama, novostima, aktuelnostima, vestima i događajima koje organizujemo, promocijama, loyalty programima, učestvovanja u nagradnim igrama, slanja rođendanskih čestitki;
 • eventualno radno angažovanje i kontaktiranje u vezi sa eventualnim radnim angažovanjem (uključujući održavanje prakse);
 • druge svrhe definisane u Politici o kolačićima.

VII Pravni osnov obrade Ličnih podatka

Shodno načelu zakonitosti, Mi obrađujemo Vaše Lične podatke na osnovu različitih, Zakonom propisanih, osnova, kao što su sledeći:

 • Vaš pristanak

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati u našoj bazi, sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših Ličnih podataka možete opozvati u svakom trenutku putem elektronskog zahteva na e-mail adresu: office@profexacademy.com odnosno slanjem elektronskog zahteva našem Licu za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail adresu: office@profexacademy.com

Molimo Vas da imate u vidu da opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka pre opoziva.

VIII Primalac i treće lice

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima: našim povezanim licima na teritoriji Republike Srbije, zaposlenima kod nas, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata, IT serviserima, državnim organima. Dodatno, u cilju omogućavanja funkcionisanja platforme, Mi angažujemo druge kompanije i pojedince da obavljaju poslove u naše ime i za naš račun (isporuka paketa preko kurira odnosno prevozioca ili isporuka paketa kod trgovaca koji imaju prodavnicu blizu mesta isporuke, slanje pošte i e-pošte, uklanjanje podataka koji se ponavljaju na spiskovima potrošača, pružanje marketinške pomoći, call centar, vođenje evidencije kurira i praćenja pošiljki). Navedena treća lica imaju pristup Ličnim podacima potrebnim za obavljanje poslova za koje su angažovani, ali ih dalje ne smeju koristiti u druge svrhe (ukoliko ih koriste za druge svrhe, smatraće se nezavisnim rukovaocima).

Društvo neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti.

IX Period čuvanja Ličnih podataka

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, dužan je da čuva onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis (dve godine od dana ostvarivanja Vaših zakonskih prava odnosno pet godina od izdavanja fakture).

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu ugovornog odnosa, Društvo će čuvati pet godina od poslednje aktivnosti potrošača na našoj platformi.

Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka odnosno pet godina od Vaše poslednje aktivnosti na našoj platformi (podaci iz radne biografije pet godina od dana slanja).

X Prava Lica u vezi sa obradom Ličnih podataka

Pored već navedenih prava u ovoj Politici privatnosti, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

 • da zahteva informaciju o tome da li Profex obrađuje njegove/njene Lične podatke i da zahteva pristup tim podacima

Na zahtev Lica, Mi ćemo pružiti informacije o Ličnim podacima Lica koje obrađujemo Mi ili naši obrađivači, u skladu sa našim uputstvima, o svrsi obrade Ličnih podataka, pravnom osnovu i trajanju obrade, imenu i adresi obrađivača i njegovih aktivnosti vezanih za obradu, okolnosti i uticaju na povredu podataka o ličnosti, kao i o merama preduzetim u cilju njihovog eliminisanja, i, u slučaju prenosa podataka, informacije o pravnom osnovu takvog prenosa i prijemniku.

Mi ćemo u najkraćem mogućem roku, nakon Vašeg podnošenja zahteva, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, dostaviti Vama pisano izjašnjenje, na razumljivom jeziku. Pisano izjašnjenje će se dostaviti besplatno, osim ako je zahtev očigledno neosnovan ili preteran, a posebno ako se isti učestalo ponavlja. U tom slučaju, Mi možemo naplatiti nužne administrativne troškove davanja pisanog izjašnjenja odnosno postupanja po zahtevu ili možemo odbiti postupanje po zahtevu.

Mi smo dužni da Licu na koje se Lični podaci odnose, na njegov zahtev, dostavimo kopiju Ličnih podataka koje obrađujemo. Mi možemo zahtevati naknadu nužnih troškova za izradu dodatnih kopija koje zahteva Lice na koje se podaci odnose. Ako se zahtev za kopiju dostavlja elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako je Lice na koje se podaci odnose zahtevalo drugačije dostavljanje.

 • da zahteva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih/njenih Ličnih podataka i prava na podnošenje prigovora na obradu podataka

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se njegovi/njeni netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zatraži da se njegovi/njeni Lični podaci izbrišu od strane Profex-a.

Mi smo dužni da bez nepotrebnog odlaganja izbrišemo Lične podatke i to ukoliko:

 • Lični podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani,
 • Lice je opozvalo pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu,
 • Lice je podnelo prigovor na obradu,
 • Lični podaci su nezakonito obrađivani,
 • Lični podaci moraju biti izbrisani u cilju izvršenja zakonskih obaveza,
 • Lični podaci su prikupljeni u vezi sa korišćenjem usluga informacionog društva u smislu Zakona.
 • da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • pravo na prenosivost Ličnih podataka

Lice na koje se Lični podaci odnose ima pravo da Lične podatke koje je prethodno nama dostavilo primi od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove Lične podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, ako su zajedno ispunjeni sledeći uslovi:

 1. obrada je zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora;
 2. obrada se vrši automatizovano.
 • da se obrada Ličnih podataka ograniči

Obrada Ličnih podataka se od strane Profex-a može ograničiti, ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

 • Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Ličnih podataka, u roku koji omogućava nama proveru tačnosti Ličnih podataka;
 • obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Ličnih podataka i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe Ličnih podataka;
 • nama više nisu potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
 • Lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu u skladu sa članom 37. stav 1. Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica.

Mi smo dužni da obavestimo sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom ili zahteva prekomeran utrošak vremena i sredstava. Mi smo dužni da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, informišemo o svim primaocima.

 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove/njene Lične podatke koje je prethodno dostavilo nama primi od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja sa naše strane, u skladu sa Zakonom.

 

Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese nama prigovor na obradu njegovih/njenih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega/nju ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

XI Postupak u slučaju povrede Ličnih podataka

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Mi smo dužni da, bez nepotrebnog odlaganja, obavestimo Lice na koje se podaci odnose o povredi koja je nastupila, a sve u skladu sa Zakonom.

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, Društvo je dužno da o tome obavesti Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu.

Obaveštenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

XII Prenos Ličnih podataka izvan teritorije Republike Srbije

Prenos podataka o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, bez prethodnog odobrenja, može se izvršiti ako je utvrđeno da ta druga država/međunarodna organizacija obezbeđuje primereni nivo zaštite podataka o ličnosti. S tim u vezi, Odlukom o listi država, delova njihovih teritorija ili jednog ili više sektora određenih delatnosti u tim državama i međunarodnih organizacija u kojima se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2019) (u daljem tekstu: „Odluka“) utvrđeno je gde se smatra da je obezbeđen primereni nivo zaštite podataka o ličnosti.

Privredna društva kojima Društvo vrši prenos ličnih podataka koriste AWS public cloud servere koji se nalaze na teritoriji Savezne Republike Nemačke i Republike Italije, za koje države je, u skladu sa Odlukom, utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, tako da je prenos slobodan.

XIII Linkovi ka Web stranicama i uslugama trećih strana

Naša platforma može da sadrži linkove ka web stranicama trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, deljenje ili otkrivanje podataka od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te web stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primenljiva. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti web stranica koje posećujete, pre nego što pošaljete lične podatke.

Klikom na naš sponzorisani oglas na Facebook-u ili Instagram-u, Vi prihvatate mogućnost da podaci o Vašoj poseti na našoj platformi mogu biti obrađeni od strane navedenih društvenih mreža ukoliko posedujete nalog na njima. Kako biste izbegli ovu situaciju, Mi Vam savetujemo da se prethodno odjavite sa Vaših korisničkih naloga sa ovih društvenih mreža, pa da tek onda nakon toga klikom na link na našoj platformi posetite našu platformu na nekoj od navedenih društvenih mreža.

XIV Poverljivost Ličnih podataka i transparentnost

 

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Mi ćemo preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bismo iste zaštitili u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim Ličnim podacima i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na našoj platformi. Ako odlučimo da promenimo svoju Politiku privatnosti, promene će biti postavljene i objavljene na našoj platformi.

Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših Ličnih podataka, budite slobodni da nas u svakom trenutku kontaktirate na email adresu: office@profexacademy.com odnosno slanjem elektronskog zahteva našem Licu za zaštitu podataka o ličnosti na e-mail adresu: office@profexacademy.com

Vaš Profex